Terms & Conditions

Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij het Mastercard Donatie Platform. De Mastercard Donatie Platform website (de “Site”) is een programma van Mastercard Europe nv (“Mastercard”) dat de consument de mogelijkheid biedt om op eenvoudige wijze iets te doen voor de gemeenschap. De Site biedt u een kanaal om een schenking te doen aan het Wereldvoedselprogramma (World Food Programme, WFP). Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u zich registreert op de Site of gebruik maakt van de Site, en bewaar ze voor latere raadpleging. Door gebruik te maken van deze Site, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende bepalingen en voorwaarden die door Mastercard op de Site kunnen worden gepubliceerd, en zoals van tijd tot tijd gewijzigd (gezamenlijk de “Gebruiksvoorwaarden” genoemd). De Gebruiksvoorwaarden vormen de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Site. DOOR DE SITE TE GEBRUIKEN, BEVESTIGT U DAT U DE GEBRUIKSVOORWAARDEN HEBT GELEZEN, BEGREPEN EN DAT U ERMEE AKKOORD GAAT HIERAAN GEBONDEN TE ZIJN. ALS U VRAGEN HEBT OVER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, MOET U EEN ADVOCAAT RAADPLEGEN VOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN DEZE SITE.

Maak geen gebruik van de Site als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden.

In deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen de woorden “u” en “uw” naar de persoon die de Site heeft geopend, zoals hieronder gedefinieerd, en/of zich heeft ingeschreven voor deelname aan het Programma. De woorden “we”, “wij”, “ons” en “onze” verwijzen naar Mastercard.

Inhoud

De Site
Recht op gebruik van de inhoud van de Site
Wijzigingen in de Site en Gebruiksvoorwaarden van Mastercard
Beëindiging
Schenkingen en aankopen
Intellectuele eigendomsrechten
Schenkingen aan het Wereldvoedselprogramma
Copyrightklachten
Inzendingen of feedback
Inhoud van derden en links naar andere websites
Privacyverklaring
Schadeloosstelling
Afstandsverklaring van garanties
Afstandsverklaring van schade en beperking van aansprakelijkheid
Ontoepasbaarheid van Gebruiksvoorwaarden op een kaarthouderovereenkomst voor betaalkaarten van Mastercard
Diversen

De Site

De Site is een voordeel voor Mastercard-kaarthouders waarvan de verstrekkers hun hebben meegedeeld dat de mogelijkheid om schenkingen te doen aan World Food Programme beschikbaar is voor hun kaarten. Door akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden, gaat u ermee akkoord dat: (i) u alleen uzelf vertegenwoordigt en geen andere persoon; (ii) u Mastercard nauwkeurige informatie zult verstrekken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gegevens die noodzakelijk zijn om zich te registreren voor het Programma; (iii) u de Site niet zult gebruiken om de software, inhoud, aanbiedingen, ervaringen, producten of diensten geleverd door Mastercard of die werden verkregen via de Site te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen, distribueren, publiceren of exploiteren voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Mastercard. U bevestigt dat u tenminste 18 jaar oud bent en dat u over minstens één geldige Mastercard-kaart beschikt. Deze beperking geldt ook voor pogingen om informatie van de Site op te nemen in een ander repertorium, product of dienst; (iv) u voor uw eigen toegang tot de Site zult zorgen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verkrijgen en onderhouden van alle telefoonapparatuur, computerhardware en software, en andere apparatuur en zult zorgen voor de betaling van alle aanverwante kosten; (vi) u de Site niet zult gebruiken op een manier die de beschikbaarheid van de middelen of het gebruik ervan door andere gebruikers nadelig beïnvloedt, of op een manier die de netwerken of servers van Mastercard of Dienstverleners zou schaden, storen, overbelasten of aantasten; en (vii) u de Site niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden.
U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw account, gebruikersnaam en wachtwoord, en u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten en handelingen die u stelt of door iemand anders worden gesteld via uw account. U gaat ermee akkoord Mastercard onmiddellijk op de hoogte te brengen van enig onbevoegd gebruik van uw account, of van enige andere inbreuk op de beveiliging. Mastercard of agenten zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade van gelijk welke aard die het gevolg kan zijn van het gebruik van uw wachtwoord of account door iemand anders, met of zonder uw medeweten; u kunt echter aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die Mastercard of een andere partij leidt als gevolg van het gebruik van uw account of wachtwoord door iemand anders.

Recht op gebruik van de inhoud van de Site

We verlenen u een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie om Inhoud, zoals hieronder gedefinieerd, van de Site van Mastercard voor persoonlijk gebruik te bekijken, te delen, af te drukken of te downloaden. U hebt niet het recht om Inhoud van de Site van Mastercard ​​te licenseren, te publiceren, te verspreiden, te kopiëren, toe te wijzen, in sublicentie te geven, over te dragen, te verkopen, er afgeleide werken van te maken of er ander niet-persoonlijk gebruik van te maken. Geen enkel deel van de Inhoud mag worden gereproduceerd onder welke vorm dan ook of worden opgenomen in enig informatievergaringssysteem, elektronisch of mechanisch, anders dan voor persoonlijk gebruik. U mag de Site van Mastercard niet openen of gebruiken op een manier die bedoeld is of kan zijn om schade toe te brengen aan, of afbreuk te doen aan, de Site van Mastercard, of een server of netwerk dat ten grondslag ligt aan de Site van Mastercard, of het gebruik van de Site door anderen hinderen. U hebt ook een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een ​​hyperlink naar de Site of de Inhoud ervan te maken, zolang de link Mastercard of haar producten of diensten niet op een foutieve, misleidende, minachtende of anderszins aanstootgevende manier afschildert, of een sponsoring of goedkeuring door Mastercard impliceert van uw site, pagina of de inhoud ervan.
U mag geen geautomatiseerde systemen (bv. robots, webcrawlers enz.) gebruiken om u toegang te verschaffen tot de Site. U gaat ermee akkoord geen persoonlijk identificeerbare gegevens van gebruikers van de Site te verzamelen of te verkopen of die gegevens op een andere manier te exploiteren. Met uitzondering van de beperkte rechten die hierbij uitdrukkelijk worden toegekend, zijn alle rechten, eigendomstitels en belangen in en op de Site en alle Inhoud ervan voorbehouden voor en eigendom van Mastercard.

MASTERCARD HEEFT HET RECHT OM TOEGANG TOT DEZE SITE TE ONTZEGGEN AAN GELIJK WIE, ZONDER AANKONDIGING, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN OM WELKE REDEN DAN OOK, WAARONDER WEGENS SCHENDING VAN EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN ENIGE GEBRUIKSRECHTEN.

Wijzigingen in de Site en Gebruiksvoorwaarden van Mastercard

Mastercard behoudt zich het recht voor om de Inhoud, materialen of informatie die op de Site worden vermeld of in verband staan met deze Site, op elk moment te veranderen of te wijzigen, waaronder deze Gebruiksvoorwaarden, of het Programma te beëindigen, zonder kennisgeving aan u. Mastercard kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door dit bericht bij te werken, of door meer informatie te verstrekken tijdens de registratie, of door u een bericht te sturen. U bent er verantwoordelijk voor om de Gebruiksvoorwaarden regelmatig na te lezen. Eventuele wijzigingen of herzieningen worden onmiddellijk van kracht na publicatie. Voortgezet gebruik van het Programma of de Site na bekendmaking van dergelijke wijzigingen wordt beschouwd als uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen.

Beëindiging

Mastercard kan uw registratie beëindigen, of uw toegang tot de Site om gelijk welke reden op elk gewenst moment beperken.

Schenkingen en aankopen

We zullen een intentie registreren om elke maand een van tevoren bepaald bedrag te schenken aan World Food Programme. U kunt het bedrag van de schenking kiezen wanneer u zich registreert op het platform, met een minimale schenking van 1 euro.

Intellectuele eigendomsrechten

De Inhoud van de Site wordt beschermd door de van toepassing zijnde wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten en alle Inhoud is eigendom van Mastercard, of wordt onder licentie of met toestemming gebruikt door Mastercard. Alle tekst, opmaak (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de selectie, coördinatie en schikking van materialen op de Site van Mastercard, en de afbeeldingen, grafieken, animatie, tools, widgets, toepassingen, reclamespots, video's, muziek, geluiden, artikelen, kopieën, creatieve materialen, foto's, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, en logo's, en andere materialen en informatie op deze Site zijn onderworpen aan de intellectuele eigendomsrechten van Mastercard, haar dochterondernemingen en gelieerde maatschappijen, en hun respectievelijke licentiegevers en licentiehouders (gezamenlijk de “Inhoud” genoemd). Deze materialen mogen niet worden gekopieerd, onderworpen aan reverse engineering, gedecompileerd, gedemonteerd, gewijzigd, gereproduceerd op andere websites, ingelijst, gelinkt, veranderd of anderszins gedistribueerd, herverdeeld, gelicenseerd, in sublicentie gegeven of onder welke vorm dan ook overgedragen door u. Niets op de Site van Mastercard kan worden opgevat als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om commercieel gebruik te maken van enig handelsmerk, intellectueel eigendomsrecht of auteursrechtelijk beschermd materiaal van Mastercard zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mastercard. De handelsmerken, logo's, handelsnamen en dienstmerken, geregistreerd of ongeregistreerd (gezamenlijk de “Handelsmerken” genoemd) die worden weergegeven op de Site van Mastercard zijn Handelsmerken van Mastercard en haar alliantiepartners. Niets op de Site van Mastercard kan worden opgevat als het verlenen door implicatie of anderszins, van een licentie of recht om een ​​Handelsmerk dat wordt weergegeven op de Site van Mastercard te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Mastercard of de derde partij die eigenaar is van het Handelsmerk.
Elk ongeoorloofd commercieel gebruik van deze materialen zal een schending inhouden van de intellectuele eigendomsrechten van Mastercard en zal worden onderworpen aan alle wettelijke rechten en rechtsmiddelen die ter beschikking staan van Mastercard.

Schenkingen aan World Food Programme

De Site wordt niet beheerd door World Food Programme ("WFP") en deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op uw schenkingen aan WFP. Alle vragen of problemen met betrekking tot uw gebruik van deze Site of deze Gebruiksvoorwaarden dienen uitsluitend te worden gericht aan Mastercard. Door u toegang te verschaffen tot deze Site, vrijwaart u WFP van elke aansprakelijkheid in verband met de Site of uw gebruik ervan. U gaat er verder mee akkoord dat uw schenkingen aan en relatie met WFP uitsluitend worden beheerst door de gebruiksvoorwaarden van de websites en het Privacybeleid van WFP. Wanneer uw schenking wordt geregistreerd door WFP, gaat u deel uitmaken van de donorgemeenschap van het WFP. Niets wat hierin werd vermeld of hiermee verband houdt, kan worden opgevat als een verklaring van afstand, expliciet of impliciet, van de voorrechten en immuniteiten die het WFP geniet onder internationaal of nationaal recht. De Gebruiksvoorwaarden van het WFP zijn beschikbaar op de volgende link: http://wfp.org/terms.

Copyrightklachten

Voor het beheer van de Site kan Mastercard fungeren als “dienstverlener” en diensten als online leverancier van materialen en links naar websites van derden aanbieden. Als gevolg hiervan kan materiaal van derden waar Mastercard geen eigenaar van is of controle over heeft, worden overgedragen, opgeslagen, toegankelijk of anderszins beschikbaar gemaakt met behulp van de Site. Mastercard beschikt over bepaalde wettelijk verplichte procedures met betrekking tot beschuldigingen van inbreuken op auteursrechten die zich op de Site kunnen voordoen en heeft een beleid aangenomen dat voorziet in de onmiddellijke verwijdering van inhoud of de schorsing van een gebruiker waarvan wordt vastgesteld dat deze inbreuk maakt op de rechten van Mastercard of die van een derde partij, of die anderszins enig intellectueel eigendomsrecht, wet- of regelgevingen, of deze Overeenkomst schendt. Als u denkt dat enig materiaal dat beschikbaar is via de Site een auteursrecht schendt, wordt u verzocht dit aan Mastercard melden. Mastercard zal prompt reageren om het materiaal, dat een schending zou kunnen inhouden, te verwijderen of ontoegankelijk te maken. U wordt verzocht kennisgevingen met betrekking tot inbreuken te richten aan:

Mastercard Europe nv
T.a.v.: Legal Department (juridische afdeling)
Chaussée de Tervuren 198A
1410 Waterloo
België

Gelieve de volgende informatie door te geven:

  • identificeer het auteursrechtelijk beschermde werk of andere intellectuele eigendom die volgens u werd geschonden;
  • geef aan welk materiaal op de Site volgens u inbreuk maakt, voldoende gedetailleerd, zodat Mastercard het kan vinden op de Site;
  • een verklaring waarin u te goeder trouw beweert dat het betwiste gebruik niet geautoriseerd is door de houder van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet;
  • een door u, op straffe van meineed, ondertekende verklaring, dat (a) de bovenstaande informatie in uw bericht nauwkeurig is, en (b) dat u de houder bent van het auteursrecht of dat u bevoegd bent om namens die houder te handelen;
  • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; en
  • uw fysieke of elektronische handtekening.

Inzendingen of feedback

Van tijd tot tijd kunnen wij u verzoeken om uw feedback betreffende de Site en de producten en/of diensten. Elke communicatie of materiaal dat u doorgeeft of verzendt, zal (a) door Mastercard worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden, (b) eigendom worden van Mastercard en Mastercard zal nu en hierna exclusief eigenaar worden van alle rechten, eigendomstitels en belangen daarop, en (c) zonder beperking, naar eigen goeddunken, zonder enige verplichting, compensatie of andere aansprakelijkheid jegens u gebruikt worden door licentiehouders en gelieerde maatschappijen van Mastercard. Dergelijk gebruik kan voor gelijk welk doel zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending en plaatsing in zijn geheel of gedeeltelijk, in alle vormen van media en op alle mogelijke manieren, die nu bekend zijn of later worden ontwikkeld, op deze Site of anderszins. En Mastercard is niet verplicht om te reageren op een dergelijke communicatie. Niettegenstaande het voorgaande, voert Mastercard een beleid dat het geen creatieve ideeën, suggesties of materialen van het publiek aanvaardt of overweegt met betrekking tot haar producten en diensten (“Inzendingen”), en daarom wordt u verzocht geen Inzendingen naar Mastercard te sturen in communicaties door middel van deze Site of anderszins. Mocht u ons desalniettemin een Inzending toesturen, ondanks ons verzoek dat niet te doen, dan wordt een dergelijke Inzending onmiddellijk eigendom van Mastercard, en Mastercard zal nu en hierna exclusief eigenaar worden van alle rechten, eigendomstitels en belangen daarop. Verder zal het Mastercard vrijstaan om Inzendingen te gebruiken voor gelijk welk doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling en marketing van producten en diensten. Mastercard zal niet aansprakelijk zijn voor een dergelijk gebruik of de openbaarmaking van dergelijke Inzending of voor overeenkomsten tussen de Inzending en toekomstige producten en diensten van Mastercard.

Inhoud van derden en links naar andere websites

De Site kan inhoud van derden en links naar andere websites bevatten die volledig onafhankelijk zijn van deze Site. Inhoud van derden en links worden uitsluitend opgenomen voor het gemak van de gebruikers en vormen geen goedkeuring, ondersteuning of garantie door Mastercard. Bovendien is Mastercard niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van informatie van derden, of de producten of diensten die worden aangeboden of verkocht via een gelinkte website, en u bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van informatie van derden. Overeenkomsten, transacties, of andere afspraken die u maakt met dergelijke derden, gaat u uitsluitend aan op eigen risico. Wanneer u klikt op een link van derden, verlaat u de Site. Persoonsgegevens die u op de resulterende site ingeeft, worden niet verzameld of gecontroleerd door Mastercard, maar zijn onderworpen aan de privacyverklaring of gebruiksvoorwaarden van de resulterende website. Gelieve het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van de resulterende site te raadplegen voor meer informatie over de privacypraktijken ervan.
Mastercard is niet verantwoordelijk voor de controle of evaluatie van inhoud van derden, en we geven geen garanties met betrekking tot het aanbod van inhoud van derden.

Privacyverklaring

Mastercard erkent het belang van het respecteren van de privacy van haar bezoekers en van hen die ervoor kiezen om gebruik te maken van de programma's en informatie die worden aangeboden op de Site. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken met betrekking tot uw deelname aan het Mastercard Donatie Platform: Privacyverklaring.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Mastercard en haar zakenpartners en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, medewerkers en gelieerde maatschappijen te verdedigen en te vrijwaren van enige aansprakelijkheid, verlies, vorderingen en kosten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenhonoraria en -kosten, met betrekking tot of voortvloeiend uit: (i) uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (ii) uw misbruik van de Site; en (iii) uw schending van of inbreuk op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden in uw Inzendingen en/of enige andere inbreuk op de wet of schending van contractuele verplichtingen met betrekking tot de Inzendingen.

Afstandsverklaring van garanties

Hoewel Mastercard alle redelijke inspanningen zal leveren om ervoor te zorgen dat al het materiaal op deze Site correct is, kan de nauwkeurigheid evenwel niet worden gegarandeerd en aanvaardt Mastercard geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op deze Site.

DE SITE EN ALLE INHOUD ERVAN WORDEN GELEVERD IN “DE STAAT WAARIN DEZE” VERKEREN EN “BESCHIKBAAR” ZIJN, EN ER WORDT HIERBIJ AFSTAND GEDAAN VAN ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, EIGENDOM/NIET-INBREUK, KWALITEIT VAN DE INFORMATIE OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. GEEN ENKELE INFORMATIE DIE U VAN MASTERCARD VIA DE SITE HEBT ONTVANGEN ZAL ENIGE GARANTIE INHOUDEN DIE NIET UITDRUKKELIJK HIERIN WERD VERMELD. MASTERCARD DOET, ZONDER BEPERKING, AFSTAND VAN ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE BESCHIKBAARHEID VAN DE SITE, VAN HET FEIT DAT DE SITE FOUTLOOS ZAL WERKEN, DAT FOUTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT DE SITE VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. U GEBRUIKT DEZE SITE OP EIGEN RISICO; INHOUD DIE U DOWNLOADT OF ANDERSZINS VERKRIJGT VIA DEZE SITE WORDT GELEVERD OP EIGEN RISICO EN U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VOOR VERLIES VAN GEGEVENS DIE HET GEVOLG KUNNEN ZIJN VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE ALS GEVOLG VAN COMPUTERVIRUSSEN. NIETS IN DEZE VOORWAARDEN SLUIT DE AANSPRAKELIJKHEID UIT OF BEGRENST DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MASTERCARD (I) VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR HAAR NALATIGHEID, (II) VOOR FRAUDE OF BEDROG, OF (III) VOOR AANGELEGENHEDEN WAARBIJ DE UITSLUITING OF POGING TOT UITSLUITING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MASTERCARD ONWETTIG ZOU ZIJN.

Afstandsverklaring van schade en beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZULLEN MASTERCARD, HAAR ZAKENPARTNERS OF HUN RESPECTIEVELIJKE GELIEERDE MAATSCHAPPIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VERLIES VAN GEBRUIK, ZAKELIJK VERLIES, ECONOMISCH VERLIES, GEGEVENSVERLIES OF WINSTDERVING, ONGEACHT DE VORM VAN DE HANDELING (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, CONTRACTBREUK, NALATIGHEID, OF ANDERE ONRECHTMATIGE HANDELINGEN) ALS GEVOLG VAN OF MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN OF TOEGANG TOT DE SITE, DE INHOUD ERVAN, ZELFS ALS MASTERCARD OF HAAR PARTNERS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS OF GELIEERDE MAATSCHAPPIJEN OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIES. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN MASTERCARD TEGENOVER U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN MAATREGELEN, CONTRACTUEEL, ONRECHTMATIG (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID), OF ANDERSZINS HOGER ZIJN DAN HET DOOR U BETAALDE BEDRAG, INDIEN VAN TOEPASSING, OF HONDERD BRITSE POND (£ 100) (ALS DIT MINDER IS), VOOR TOEGANG TOT OF DEELNAME AAN EEN ACTIVITEIT MET BETREKKING TOT DE SITE. NIETS IN DEZE VOORWAARDEN SLUIT DE AANSPRAKELIJKHEID UIT OF BEGRENST DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MASTERCARD (I) VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR HAAR NALATIGHEID, (II) VOOR FRAUDE OF BEDROG, OF (III) VOOR AANGELEGENHEDEN WAARBIJ DE UITSLUITING OF POGING TOT UITSLUITING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MASTERCARD ONWETTIG ZOU ZIJN.

Zonder beperking van het voorgaande, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele kaartvergoedingen of boetes die u verschuldigd bent op uw Mastercard-kaart als gevolg van uw gebruik van het Programma. Belastingplichten die voortvloeien uit uw deelname aan het Programma vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid, en zijn niet onze verantwoordelijkheid of de verantwoordelijkheid van het WFP, van Mastercard of van de financiële instelling die u uw Mastercard heeft verstrekt.

Ontoepasbaarheid van Gebruiksvoorwaarden op een kaarthouderovereenkomst voor betaalkaarten van Mastercard

Mastercard is een toonaangevende betaaldienstorganisatie. Mastercard is geen financiële instelling en geeft geen krediet-, debet-, vooruitbetaalde of betaalkaarten uit van enig type of aard. Uw betaalkaartrelatie van het type Mastercard is er een met een uitgevende bank of financiële instelling. Enige en alle vragen of problemen met betrekking tot uw betaalkaart van het type Mastercard of uw kaarthouderrekening moeten worden gericht aan de bank of financiële instelling die uw kaart heeft uitgegeven, en niet aan Mastercard. Hoewel Mastercard een relatie heeft met de uitgevende bank of financiële instelling, heeft die relatie geen betrekking op individuele kaarthouders of betaalkaartrekeningen.
Deze Site wordt beheerd door Mastercard Europe nv.

Diversen

Deze Gebruiksvoorwaarden met inbegrip van eventuele niet-contractuele verplichtingen of verplichtingen die voortvloeien uit of in verband hiermee, zullen uitsluitend worden uitgelegd, geïnterpreteerd en uitgevoerd volgens het Belgisch recht. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat enige vordering van rechtswege of in eigen vermogen die voortvloeit uit, of direct of indirect betrekking heeft op deze Gebruiksvoorwaarden of deze Site, uitsluitend zal worden ingediend bij Belgische rechtbanken. U onderwerpt zich aan de jurisdictie van dergelijke rechtbanken in het kader van een rechtshandeling met betrekking tot de Site van Mastercard, uw toegang of gebruik daarvan, of deze Gebruiksvoorwaarden, en aan extraterritoriale betekening.
Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen niet door u worden overgedragen. Mastercard kan haar rechten en verplichtingen die in deze Gebruiksvoorwaarden werden uiteengezet op elk moment overdragen. In het geval dat een bepaling of een deel van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal dat deel als scheidbaar van deze Gebruiksvoorwaarden worden geacht, en zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Behoudens het hierin bepaalde, vormen deze Gebruiksvoorwaarden de gehele overeenkomst tussen u en Mastercard met betrekking tot het onderwerp. Sommige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden kunnen worden vervangen of aangevuld ingevolge wettelijke kennisgevingen of voorwaarden op bepaalde pagina's, toepassingen, tools of andere materialen waar u zich toegang toe kunt verschaffen op deze Site. Wanneer Mastercard enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of eventuele aanvullende voorwaarden niet afdwingt, zal dit niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dergelijke bepalingen of van haar recht om dergelijke bepalingen af te dwingen. Deze Gebruiksvoorwaarden en hieraan gerelateerde documenten kunnen worden aanvaard in elektronische vorm (bv. via elektronische of andere weg die instemming aantoont) en uw aanvaarding ervan wordt als bindend beschouwd tussen u en Mastercard.

Datum: Juni 2017