Privacy Notice

Privacyverklaring voor het Donatieplatform van Mastercard

Ingangsdatum: 02/10/2020

Mastercard Europe SA, haar gelieerde bedrijven en andere entiteiten binnen de groep bedrijven van Mastercard (‘Mastercard’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, of ‘onze’) respecteren uw privacy.Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens die verzameld worden in het kader van het Donatieplatform van Mastercard (‘het Platform’), dat een kanaal biedt om te doneren aan onze liefdadigheidspartners afhankelijk van uw land. Deze Privacyverklaring is van toepassing op deze website (‘de Website’) in verband met uw deelname aan het Platform en heeft geen betrekking op de verzameling en het gebruik van uw Persoonsgegevens op andere websites van Mastercard of door de verstrekkers van uw Mastercard (bijv. uw bank) of enige andere informatie of communicatie die buiten dit programma om kan verwijzen naar Mastercard (bijv. communicatie van banken).

Deze Privacyverklaring beschrijft de soorten Persoonsgegevens die wij verzamelen met betrekking tot het Platform, de doeleinden waarvoor we deze Persoonsgegevens verzamelen, de andere partijen met wie we deze gegevens delen en de maatregelen die we nemen om de gegevens te beschermen. Deze verklaring informeert u ook over uw rechten en keuzes met betrekking tot uw Persoonsgegevens, en hoe u ons kunt bereiken om uw contactgegevens bij te werken of om antwoorden te krijgen op vragen die u mogelijk hebt over onze privacypraktijken.

Uw bezoek aan deze Website is onderhevig aan deze Privacyverklaring, aan de Cookie-verklaring en aan onze Algemene voorwaarden. Raadpleeg voor meer informatie over de privacypraktijken van Mastercard de Wereldwijde Privacyverklaring van Mastercard op https://www.mastercard.us/en-us/about-mastercard/what-we-do/privacy.html.


1. Persoonsgegevens die wij van u kunnen verzamelen

Wij kunnen de volgende Persoonsgegevens van u verzamelen:

 • Registratiegegevens, zoals uw naam en e-mailadres.
 • Transactiegegevens, zoals uw volledige kaartnummer.
 • Gegevens verzameld via cookies en gelijksoortige technologieën.

Voor de toepassing van deze Privacyverklaring houdt de term ‘Persoonsgegevens’ in, alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. In verband met het Platform kunnen wij Persoonsgegevens verkrijgen die op u betrekking hebben van verschillende, hieronder genoemde bronnen.

Waar van toepassing geven we aan of, en waarom u uw Persoonsgegevens aan ons moet verstrekken, evenals de gevolgen indien u dit niet zou doen. Als u uw Persoonsgegevens niet verstrekt wanneer hierom wordt gevraagd, kunt u mogelijk geen gebruik maken van het Platform indien die gegevens noodzakelijk zijn om de dienst aan te bieden of indien wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens te verzamelen.

Door u of door uw bank verstrekte Persoonsgegevens

Wanneer u zich registreert voor het Platform, kunnen wij uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, uw postadres, uw overheidsidentificatienummer, het wachtwoord dat u kiest en de antwoorden op de beveiligingsvragen die u selecteert, verzamelen. In dit stadium kunnen we ook uw akkoord tot onze Algemene voorwaarden en om marketingcommunicaties te ontvangen van Mastercard of haar liefdadigheidspartners verzamelen. Indien u zich registreert via uw bank, verkrijgen wij uw registratiegegevens van uw bank.

Wanneer u deelneemt aan het Platform, kunnen we Persoonsgegevens over uw transacties verzamelen, zoals uw persoonlijke accountnummer (PAN), uw land en postcode, de maand en het jaar waarin uw kaart verloopt en de CVC2. Het Platform genereert vervolgens informatie zoals donatie-valuta, het bedrag en het fonds.

Persoonsgegevens verkregen uit uw interactie met de Website

Wanneer u de Website gebruikt, kunnen wij bepaalde gegevens verzamelen via geautomatiseerde systemen zoals cookies en vergelijkbare technologieën, zoals IP-adres, MAC-adres, apparaat-ID, locatiegegevens, informatie over hoe onze website gebruikt wordt, de datum en het tijdstip van acties en andere mobiele trackers. Wij gebruiken deze informatie om het Platform te verbeteren door te analyseren hoeveel gebruikers onze service gebruiken, welke inhoud, producten en functies van onze service onze bezoekers het meest interesseren, wat voor aanbiedingen onze klanten het liefst zien en hoe onze service vanuit een technisch standpunt functioneert. Raadpleeg voor meer informatie onze Cookie-verklaring.

Op u afgestemde inhoud en diensten

We kunnen uw Persoonsgegevens, waaronder informatie over uw interacties met het Platform, en openbaar beschikbare informatie gebruiken om uw voorkeuren, interesses en gedrag te analyseren om op u afgestemde inhoud en de meest relevante aanbiedingen, inhoud of berichten te bieden. We zullen u niet onderwerpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die u anderszins in aanmerkelijke mate treft.

Samenvatting bekijken  

2. Hoe wij uw Persoonsgegevens kunnen gebruiken

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om:

 • Om met u te communiceren.
 • Het platform aan te bieden, verbeteren en te ontwikkelen.
 • Te beschermen tegen fraude en te zorgen voor veiligheid en beveiliging.
 • U marketingmateriaal te sturen.
 • Gegevens-analyse uit te voeren.
 • Op de naleving van onze Algemene voorwaarden toe te zien en te voldoen onze wettelijke verplichtingen.

We kunnen de Persoonsgegevens, die wij van u verzamelen, gebruiken om:

 • Uw online account te creëren en te beheren, uw in aanmerking komende transacties te identificeren, het donatiebedrag te berekenen en uw vragen te beantwoorden.
 • Uw betaalkaartgegevens te controleren.
 • Te beschermen tegen fraude, onbevoegde transacties, vorderingen en overige risico’s en deze te voorkomen, en om de risicoblootstelling en kwaliteit van de franchise te beheren.
 • U marketingcommunicatie te sturen over producten, diensten, aanbiedingen, programma’s en promoties van Mastercard, haar emittenten, acceptanten, verkopers en partners (inclusief prijsvragen, sweepstakes en andere marketingactiviteiten).
 • Ons bedrijf te leiden, onze bedrijfsactiviteiten te evalueren en te verbeteren (inclusief de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten; het analyseren van onze producten, diensten en websites; het uitvoeren en produceren van gegevensrapporten, inclusief de anonimisering van gegevens; het faciliteren van de functionaliteit van onze websites: en het uitvoeren van enige boekhouding-, audit-, facturatie-, reconciliatie- en incasso-activiteiten).
 • Toe te zien op de naleving van onze Algemene voorwaarden.
 • Te voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke vereisten en industrienormen en onze beleidslijnen.
 • Auditing, onderzoek en analyse uit te voeren om onze diensten te onderhouden, beschermen en te verbeteren.

We verwerken uw Persoonsgegevens alleen voor de bovengenoemde doeleinden wanneer we een geldige juridische grondslag hebben voor de verwerking, inclusief als:

 • U hebt ingestemd met het gebruik van uw Persoonsgegevens. Wij kunnen bijvoorbeeld uw toestemming vragen voor het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën, voor het versturen van marketingberichten of het personaliseren van ons aanbod of om Persoonsgegevens te verwerken die overeenkomstig de toepasselijke wetgeving als gevoelig beschouwd wordt.
 • We uw Persoonsgegevens nodig hebben om u onze producten en diensten te voorzien of op uw vragen te kunnen antwoorden.
 • Het verwerken nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het voorkomen en monitoren van fraude bij betalingstransacties.
 • Wij, of een derde, een gerechtvaardigd belang hebben voor het gebruik van uw Persoonsgegevens, zoals het garanderen en verbeteren van de veiligheid, beveiliging en prestatie van onze producten en diensten, beschermen tegen fraude en fraudepreventie om Persoonsgegevens te anonimiseren en -gegevensanalyses uit te voeren.

Samenvatting bekijken  

3. Hoe wij uw Persoonsgegevens delen met derden

Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met:

 • Het hoofdkwartier van Mastercard in de Verenigde Staten, onze dochterondernemingen en andere entiteiten binnen de ondernemingengroep van Mastercard.
 • Onze dienstverleners die namens ons optreden.
 • Liefdadigheidspartners voor strikt beperkte doeleinden, zoals om u updates te sturen over het gebruik van de fondsen.
 • Andere deelnemers in de betalingswereld, waaronder financiële instellingen en verkopers.
 • Derden die werk verrichten op het gebied van het monitoren en voorkomen van betaalkaartfraude, of voor andere wettige doeleinden.
 • Derden in het geval van een verkoop of overdracht van ons bedrijf of activa.

Wij delen of verstrekken geen Persoonsgegevens die we over u verzamelen, behalve zoals beschreven in deze Privacyverklaring of anderszins aan u bekend wordt gemaakt op het moment dat de gegevens worden verzameld.

We kunnen de Persoonsgegevens die we verzamelen delen met ons hoofdkantoor en verbonden bedrijven, waaronder Mastercard International.

Wij kunnen Persoonsgegevens over u delen met financiële instellingen die betaalkaarten uitgeven of betaalkaarttransacties verwerken en entiteiten die helpen bij het voorkomen van fraude met betaalkaarten. We delen deze informatie om transacties en diensten voor betaalkaarten uit te voeren die u aanvraagt. Zo voorzien wij in dit verband financiële instellingen bijvoorbeeld van informatie over de transacties, die Mastercard verwerkt, van hun kaarthouders.

Wij delen uw e-mailadres, voor- en achternaam, donatie-valuta, donatiebedrag, land en donatiefonds met liefdadigheidspartners voor strikt beperkte doeleinden, bijvoorbeeld om hen in staat te stellen om gegevens over ontvangen donaties bij te houden, u te verwelkomen bij hun gemeenschap, u bedankingsmails te sturen die de ontvangst van uw donatie via het Platform bevestigen, en informatie te delen over het gebruik van de fondsen, het liefdadigheidsdoel en zijn werk, en om belastingcertificaten te genereren. Bezoek de websites van onze andere liefdadigheidspartners om meer te weten te komen over hun privacypraktijken.

We kunnen ook Persoonsgegevens delen met onze dienstverleners die diensten leveren namens ons en in verband met de doeleinden die beschreven worden in deze Privacyverklaring. Wij verplichten deze dienstverleners contractueel om Persoonsgegevens alleen te verwerken in overeenstemming met onze instructies, en voor zover nodig, voor het verlenen van diensten namens ons of te voldoen aan de wettelijke vereisten. Wij eisen ook van onze dienstverleners dat ze de beveiliging en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens, die ze namens ons verwerken, garanderen door passende technische en organisatorische maatregelen te treffen en de werknemers die toegang hebben tot de Persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht op te leggen.

We kunnen ook gegevens over u verstrekken: (i) indien we hiertoe wettelijk of voor een juridisch procedure verplicht zijn, (ii) als antwoord op een verzoek van de rechtbank, wetshandhavingsautoriteiten of overheidsfunctionarissen, of (iii) wanneer we van mening zijn dat onthulling noodzakelijk of gepast is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen, of in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of effectieve frauduleuze of illegale activiteit.

We behouden ons ook het recht voor om uw Persoonsgegevens over te dragen in het geval wij ons bedrijf of bedrijfsactiva volledig of gedeeltelijk verkopen of overdragen. In het geval van een dergelijke verkoop of overdracht zullen wij redelijke inspanningen ondernemen om ervoor te zorgen dat de verkrijger de Persoonsgegevens, die u aan ons verstrekt heeft, gebruikt op een manier die overeenkomt met deze Privacyverklaring. Na een dergelijke verkoop of overdracht kunt u contact opnemen met de ontvanger van uw Persoonsgegevens met eigen vragen over hoe uw gegevens verwerkt/gebruikt zullen worden.

Samenvatting bekijken  

4. Uw rechten en keuzes

Onderhevig aan de toepasselijke wetgeving, hebt u het recht om:

 • Toegang tot uw Persoonsgegevens te verkrijgen, deze te corrigeren, het verwerken ervan te beperken of daar bezwaar tegen te maken, of te verzoeken dat uw gegevens verwijderd worden.
 • Te vragen dat wij de Persoonsgegevens, die u aan ons verstrekt heeft, overdragen naar een andere onderneming.
 • Uw eerder verstrekte toestemming in te trekken.
 • Indien van toepassing, een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit in uw land.

Als u zich in de EER of Zwitserland bevindt, kunt u uw rechten uitoefenen via het ‘My Data Center’-portaal van Mastercard. U kunt ook een verzoek indienen zoals beschreven in de sectie ‘Contact’.

Onderhevig aan de toepasselijke wetgeving, hebt u het recht om:

 • Toegang te vragen tot Persoonsgegevens die wij over u bewaren, deze bij te werken en onjuistheden in uw Persoonsgegevens te corrigeren, het verwerken hiervan te beperken of te verbieden, deze Persoonsgegevens te laten anonimiseren of verwijderen, indien van toepassing, of uw recht uit te oefenen voor eenvoudige overdracht van gegevens naar een ander bedrijf. Daarnaast kunt u ook het recht hebben om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, zoals in het land waar u woonachtig bent, werkplaats of waar een incident heeft plaatsgevonden.
 • Eerder verstrekte toestemming betreffende het verwerken van uw Persoonsgegevens te allen tijde en kosteloos in te trekken. Wij zullen uw voorkeuren vanaf dat moment overeenkomstig toepassen en dit zal geen gevolgen hebben voor de rechtmatigheid van de verwerkingen die plaatvonden voordat u uw toestemming introk.
 • U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketingberichten door op de uitschrijvingslink te klikken die in deze berichten opgenomen zijn.

Plaatselijke wettelijke vereisten kunnen deze rechten in bepaalde gevallen beperken.

Indien u de informatie die we over u hebben of uw voorkeuren wilt bijwerken, dan kunt u dit doen door de gegevens die u reeds in het Platform hebt ingevoerd te openen en deze direct te wijzigen. Indien u zich in de EER of Zwitserland bevindt, dan kunt u uw rechten eenvoudigweg uitoefenen via het ‘My Data Center’-portaal van Mastercard. U kunt ook een verzoek indienen om uw rechten uit te oefenen, uw voorkeuren bij te werken, ons te vragen uw informatie van onze mailinglijst te verwijderen of uw account te verwijderen door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven in de sectie ‘Contact’. Onderhevig aan de toepasselijke wetgeving, hebt u ook de optie om uw toestemming in te trekken door gebruik te maken van de uitschrijvingslink die altijd in onze berichten staat, of om u af te melden voor een bepaalde verwerking van uw Persoonsgegevens op onze opt-out internetpagina.

Samenvatting bekijken  

5. Hoe wij uw Persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen gepaste beveiligingsmaatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen en bewaren uw gegevens slechts voor een beperkte periode.

Wij nemen passende administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen in acht om niet-openbare Persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging, toevallig verlies, ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of toegang, misbruik en enige andere onrechtmatige vorm van verwerking van Persoonsgegevens in ons bezit. De maatregelen die wij nemen, zijn afhankelijk van de soort gegevens en hoe deze worden verzameld en opgeslagen. Wij beperken de toegang tot Persoonsgegevens over u tot enkel die werknemers die deze gegevens nodig hebben om u producten of diensten te leveren.

Wij nemen verder ook maatregelen zodat uw Persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd zullen worden zodra deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn in het kader van het Platform, of wanneer u om de verwijdering hiervan vraagt, tenzij wij wettelijk gehouden zijn deze gegevens langer te bewaren. We voeren periodieke evaluaties van onze databases uit en hebben specifieke tijdslimieten vastgesteld voor het verwijderen van gegevens, rekening houdend met het type gegevens dat is verzameld, het type diensten dat wordt geboden in het kader van het Platform, de duur van de klantrelatie, mogelijke herinschrijving bij het Platform, verplichte bewaar- en verjaringstermijnen.

Samenvatting bekijken  

6. Gegevensoverdracht

Wij kunnen uw Persoonsgegevens overdragen buiten de EER, inclusief naar de Verenigde Staten, in overeenstemming met onze Bindende Bedrijfsvoorschriften en andere mechanismes voor gegevensoverdracht.

Mastercard is een internationaal bedrijf. Het kan zijn dat wij Persoonsgegevens die wij van u verzamelen, overdragen naar of verstrekken aan partijen in andere landen dan uw land, waaronder de Verenigde Staten waar ons wereldwijde hoofdkwartier is gevestigd. Het kan zijn dat de privacybeschermingswetgeving in deze landen minder streng is dan in het land waar u de gegevens aanvankelijk aan ons verstrekte. Wanneer wij uw Persoonsgegevens overdragen of verstrekken in andere landen, zullen wij deze gegevens beschermen zoals omschreven in deze Privacyverklaring.

Wij voldoen aan alle toepasselijke wettelijke vereisten betreffende het bieden van voldoende waarborgen voor de overdracht van Persoonsgegevens naar andere landen dan het land waar u gevestigd bent. In het bijzonder hebben wij een aantal Bindende Bedrijfsvoorschriften (‘BCR’s’) opgesteld. De BCR’s zijn door de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten erkend als voldoende mate van bescherming voor de Persoonsgegevens die wij wereldwijd verwerken. Klik hier om de BCR’s in te zien. Wij kunnen Persoonsgegevens ook overdragen naar landen waarvoor adequaatheidsbesluiten werden toegekend, contractuele waarborgen worden toegepast op de overdracht van Persoonsgegevens naar derden, zoals de door de Europese Commissie vastgestelde Standaardcontractbepalingen of door te vertrouwen op de certificering van derden onder de Europees-Amerikaanse of Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield -kaders, indien van toepassing. Om een exemplaar te verkrijgen van de waarborgen die we gebruiken om Persoonsgegevens over te dragen buiten de EER, kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven bij ‘Contact’.

Samenvatting bekijken  

7. Functies en links naar andere websites

U kunt ervoor kiezen om bepaalde functies te gebruiken in samenwerking met andere entiteiten die onafhankelijk opereren van Mastercard. p>

Onze Website voorziet voor uw gemak en ter informatie soms linken naar andere functies. Deze functies, die in sommige gevallen gebruikmaken van sociale netwerk- en geolocatie-tools en andere apps of websites, functioneren onafhankelijk van Mastercard. Gelinkte websites kunnen hun eigen privacyverklaring of -beleidslijnen hebben. Wij raden u ten strengste aan deze door te lezen indien u een gelinkte website bezoekt. Voor zover gelinkte websites die u bezoekt geen eigendom zijn van, en niet worden beheerd door Mastercard, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of de privacypraktijken van deze websites.

Samenvatting bekijken  

8. Updates van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt aan de hand van wijzigingen in onze privacypraktijken.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt aan de hand van wijzigingen in onze privacypraktijken betreffende Persoonsgegevens. Wij zullen u op de hoogte stellen van alle belangrijke wijzigingen in onze Privacyverklaring en bovenaan de verklaring aangeven wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. Als wij deze privacyverklaring bijwerken, is het mogelijk dat wij in bepaalde omstandigheden uw toestemming vragen.

Samenvatting bekijken  

9. Contact

U kunt ons e-mailen op privacyanddataprotection@mastercard.com. Als u in de EER of in Zwitserland gevestigd bent, kunt u verzoeken over het uitoefenen van uw rechten in verband met uw Persoonsgegevens indienen via het ‘My Data Center’-portaal van Mastercard.

Mastercard Europe SA is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Indien u zich in de EER of Zwitserland bevindt, dan kunt u uw rechten eenvoudigweg uitoefenen via het ‘My Data Center’-portaal van Mastercard. U kan ook een verzoek indienen om uw rechten uit te oefenen of eventuele vragen, opmerkingen of klachten delen over deze privacyverklaring of onze privacypraktijken door ons te e-mailen op privacyanddataprotection@mastercard.com, of door te schrijven naar:

Functionaris voor gegevensbescherming (“Data Protection Officer“)
Mastercard Europe SA
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410 Waterloo
België

Raadpleeg voor meer informatie over de privacypraktijken van Mastercard in andere situaties onze Wereldwijde privacyverklaring die beschikbaar is op https://www.mastercard.us/en-us/about-mastercard/what-we-do/privacy.html.

Voor alle overige vragen over uw Mastercard-kaart en uw aankoop, dient u contact op te nemen met uw uitgevende bank of de deelnemende verkoper. Kijk voor informatie over hoe u contact met hen op kan nemen op hun respectieve websites.

Samenvatting bekijken